הורדת מפרט אחיד מ.מ. חורפיש

7ג3.    (א)  (1)   ראש רשות הרישוי יפרסם מפרט המאחד את המסמכים הנדרשים מטעם רשות הרישוי לפי סעיף 6ד, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף 7 וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים 2 עד 3, 8 ו-8א וחוקי עזר לפי סעיף 11ג, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד (בחוק זה – מפרט רשותי);

(2)   המפרט הרשותי טעון אישור של מועצת הרשות המקומית;

(3)   בקביעת תנאי במפרט הרשותי, תשקול רשות הרישוי חלופות שונות להשגת המטרה שלשלמה נקבע התנאי, והכול בהתחשב בעלויות הנובעות מיישום אותן חלופות ובמאפייני הרשות המקומית;

(4)   טיוטה של הצעת המפרט הרשותי או הצעה לשינויו בליווי דברי הסבר, תפורסם באתר האינטרנט של רשות הרישוי ותעמוד לעיון הציבור במשרדי הרשות; בפרסום כאמור יצוינו האופן והמועד להגשת הערות להצעה;

(5)   כל אדם רשאי להגיש לרשות הרישוי הערות לטיוטת ההצעה למפרט רשותי או לשינויו בתוך 30 ימים ממועד פרסומה; רשות הרישוי תדון בהערות שהוגשו כאמור ותחליט האם לערוך שינוי בהצעה למפורט רשותי או לשינויו;

(6)   המפרט הרשותי יפורסם באתר האינטרנט של רשות הרישוי במיקום ייעודי, באופן בולט לעין ויאפשר מעקב אחר שינויים ותיעודם לאורך זמן.

 

 

יש לפרסם באתר האינטרנט של הרשות את המפרט והודעה בנוסח הבא:

מועצה מקומית חורפיש ערכה מפרט מדיניות רישוי עסקים בהתאם להנחיות חוק רישוי עסקים (להלן :"החוק").

בהתאם להוראות סעיף 7ג3 לחוק מפרסמת המועצה בזאת את טיוטת הצעת המפרט.

כל אדם רשאי להגיש לרשות הרישוי הערות לטיוטת ההצעה למפרט הרשותי וזאת עד ליום________21/12/2022___ בכתובת דוא"ל : afouamer1@gmail.com